سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عشق، محبت، شعرهای زیبا

بهترین نوشته های عاشقانه و رویایی جدید و عالی مجموعه : مطالب عاشقانه

بهترین نوشته های عاشقانه و رویایی

بهترین نوشته های عاشقانه و رویایی

 

به تاراج برده ای تمام حواسم را
می خندم تویی
می گریم تویی
می خوابم تویی
انگار نقاشی ات را پشت پلکم کشیده اند…!!
اکنون…..
برایت مینویسم
کاش می فهمیدی
دلتنگی سخت است
ویران کرده ای
من آباد را…..

 

بهترین نوشته های عاشقانه و رویایی

 

شب است و دیروقت و جز «دوستت دارم»
باقے ?ارها بماند براے ?ـردا ، دوست دارم عشقم …

 

تنها وجود تو ?ـ?ـایت مے ?ند مرا
تا …

 

بهترین نوشته های عاشقانه و رویایی

 

هیچ مے دانے ?
همین ?ـہ هر لـ?ـظـہ ? صدایِ آشنایَت در گوشم مے پیچد و
بوے همیشگے ات در مشام جان

 

همین ?ـہ هر آن ? آغوش امینت گستردہ است و
آرامبخش جان

 

بهترین نوشته های عاشقانه و رویایی

 

همین ?ـہ سرشانـہ هاے ?ـراخ مهربانت مے آراماند سرم را
و هردم مے ش?و?ـاند لمس سر انگشتان عاشقم تنت را ?
?اـ?ـے ست براے ش?ـ?ـتن غنچـہ هاے م?رر شادمانگے ?
و نیز براے ساییدن پیشانے سپاس بر آستانـہ انتهاے عاشقانگے .

مے خواستم بگویم ?

وجود تو ?ـ?ـایت می?ند مرا
تا …

با تمام وجـــود ?ـس ?نم خوشبختے را …

 

بهترین نوشته های عاشقانه و رویایی

 

سرم را ت?یـہ مے دهم

بـہ سینـہ ے مردانـہ ات …

همـــــہ ے ?وہ ها ?م مے آورند !

امن آغوش توست ?ـہ بهانـہ اے مے شود ، براے

هزار بارہ پیدا شدن در ?ـریمت …

 

بهترین نوشته های عاشقانه و رویایی

 

مردِ من ؛
عزیـــــــــز دل خستـہ ے من ؛
هر چـہ بگویم و برایت بنویسم ، ت?رار م?ررات ست ، توضیـ? واضـ?ـات .
تو ؛
ت?رارے ترین ?ـضور روزگار منے …
تو ؛
پژوا? تمام عاشقانـہ هاے منے …
تو ، مـــــــــرد منے ، براے من .
از آخرین تارهاے مویت بگیــــــــر تا نو? انگشتان پایت …
من تمام ات را عاشق ام .
تمام ات را مومن ام …
تمام ات را مے خواهم ، ی? جا . براے خودم .
بمان براے من ?ـہ من ، با نخستین نگاـہ تو آغاز شدم .

 

بهترین نوشته های عاشقانه و رویایی

 

تـــو اگر نبودے
شـــعر هم نبود
و من زنے معمـولے بودم …
?ـالا ?ـہ هستــے
شعـــر هست و عشـــق
و مـن گاهے ?ـس مے ?نم
ی? پـــرنسس ام !

 

بهترین نوشته های عاشقانه و رویایی

 

ی?ے هم باید بین تمام این چند ملیارد آدم باشد
رو?ـت را آرام نوازش ?ند
?ـہ دستش را زیر تمام اتـ?ـاق هاے بد روزگارانت بگیرد تا نیو?ـتند…
?ـہ رو?ـش قوے باشد….
بتواند تمام ?ارهاے انجام ندادہ ات را با تو امتـ?ـان ?ند و تا اخر دنیا با تو بیاید….
بـہ دور از ترس
یا هرچـہ ?ـہ اسمش گناـہ و تزویر است….
ی?ے باید توے این روزگار بین همـہ ے این ادمها وجود داشتـہ باشد ?ـہ چشمانش با همـہ ?ـرق ?ند…
?ـہ وقتے ?ـر? میزند تن صدایش قلبت را آرام و آرامتر ?ند…
ی?ے ?ـہ نگاهش خاص باشد و تا آخر عمرت هرجا باهر ?سے مینشینے ?ـقط بگویی:
نگاهش…..نگاهش….
?سے ?ـہ تو را در این خـ?ـقان زندگے ?سالت آور بردارد ببرد ی? گوشے ای…
تو را بنشاند….
بگوید:چت شدہ لعنتے قشنگ من!
ی?ے باید بین اینهمـہ ادم باهمـہ ?ـرق ?ند…

 

بهترین نوشته های عاشقانه و رویایی

 

باید ?سے باشد
?ـہ عطرش ?ـواس جمعـہ را پرت ?ند
?ـہ صدایش ساعتِ ایستادہ را بخواباند
و دستانش تقویم را قلقل? بدهد
باید ?سے باشد
?ـہ ریاضے ?ـالے اش نشود
?ـلسـ?ــہ نـ?ـهمد
تاریخ را چال ?ند
و بـہ منطق قهقهـہ بزند
باید ?سے باشد
?ـہ مرا بـہ مختصاتش گرہ بزند
باید ?سے ?ـہ توئے
بیایے و ر?ـتنت را پشت گوشت بیندازے

 

بهترین نوشته های عاشقانه و رویایی

این زندگے با تو زیباترم مے شـہ
…………….تو عاشقم بودے , من باورم مے شـہ

با تو دلم غرق ی? بچگے مے شـہ
…………….من آخر رویام , این زندگے مے شـہ

من با تو ?ـهمیدم زیبایے ام خوبـہ
……………..ی? مردِ مغرور رویایے ام خوبـہ

من با تو ?ـهمیدم دلبستگے بد نیست
……………..گاهے بـہ ی? آغوش , وابستگے بد نیست

 

بهترین نوشته های عاشقانه و رویایی

 

تو آن شعر با ش?وهے ?ـہ آرزو مے ?نم امضاے من پاے تو باشد !
تو معجزہ ے زرین و لاجوردے ?لامے !
مگر مے توانم در میان شعر هایم ?ـریاد نزنم :
” دوستت مے دارم … “
” دوستت مے دارم … “
” دوستت مے دارم … “

مگر مے توانم خورشید را در صندوقچـہ اے پنهان ?نم ؟

 

نمے توانم شاپر?ے ?ـہ در خونم شناور است را سانسور ?نم !
نمے توانم یاسمن ها را از آویختن بـہ شانـہ هایم باز دارم !
نمے توانم غزل را در پیراهنم پنهان ?نم , چرا ?ـہ منـ?ـجر خواهد شد …

شعر آبروے مرا بردہ است و واژگان رسوایم ساختـہ اند !
من آنم ?ـہ جز قباے عشق نمے پوشد , و تو آن ?ـہ جز قباے لطاـ?ـت !

 

دلم مے خواست در عصر دیگرے دوستت مے داشتم !
در عصرے مهربان تر و شاعرانـہ تر !
در روزگار شارل آیزتهاور ,
ژولیت گری?و ,
پل الوار ,
?ـروغ ,
سهراب ,
شاملو …

دلم مے خواست تو را در عصر شمع دوست مے داشتم .
در عصر هیزم و بادبزن هاے اسپانیایے
و نامـہ هاے نوشتـہ شدہ با پَر
و پیراهن هاے تاـ?ـتـہ ے رنگارنگ …

نـہ در عصر دیس?و
ماشین هاے لو?س و شلوارهاے جین !

دلم مے خواست تو را در عصر دیگرے مے دیدم !
عصرے ?ـہ در آن گنجش?ان , پلی?ان ها و پریان دریایے ?ـا?م بودند !

عصرے ?ـہ از آنِ نقاشان بود ,
از آنِ موسقے دان ها ,
عاشقان ,
?ود?ان و دیوانگان ! …

 

مطالب مرتبط:

 

 زیباترین تصاویر و متنهای عاشقانه

 

عکس نوشته های پر مفهوم عاشقانه همراه با شعر

 

زیباترین عکس های عاشقانه دو نفره

 

زیباترین شعرهای عاشقانه داغ و جدید

 

مجموعه : مطالب عاشقانه
زیباترین نوشته های عاشقانه و عکسهای رمانتیک

زیباترین نوشته های عاشقانه و عکسهای رمانتیک

 

زمستان
ی? تو می‌خواهد
ی? تو ?ـہ دستانش را بشود
بے هیچ دلهره‌‌اے گر?ـت
ی? تو ?ـہ بشود
این خیابان‌هاے یخ زدہ را
گرم قدم زد…

 

زیباترین نوشته های عاشقانه و عکسهای رمانتیک

 

#تــ ــو گر گناہ من شوے
توبـہ نمی?نم ز تو……

 

زیباترین نوشته های عاشقانه و عکسهای رمانتیک

 

جام #لبت بنوشم و
باز #گناہ می?نم……!!!

 

زیباترین نوشته های عاشقانه و عکسهای رمانتیک

زیباترین نوشته های عاشقانه و عکسهای رمانتیک

?شخیص پزش? اس? ?نارم باشے

عطر |?و| براے ریہ هایم خوب اس?ــــ

 

زیباترین نوشته های عاشقانه و عکسهای رمانتیک

 

00 : 00
ساعت دلتنگے هایم تمامے ندارد

?ُند مے گذرد …

ولے من

هنوز هم بے تابانـہ درگیر توام

 

زیباترین نوشته های عاشقانه و عکسهای رمانتیک

 

‌اے گونـہ هات پـ?ـ?

اے همچو آلوچـہ ترش

اے لبانت از لواش? خوب تر

اے اش? هاے آلودہ بـہ سرمـہ ات نوشابـہ

اے ش?لاتے مو

اے گوشوارہ آویختـہ بـہ لالـہ نـہ بـہ پاستیل

اے چشم بادامے اے شیرین تر از

هر چـہ شیرینے ست

من هلـہ هولـہ خورم

?ـواست باشد…!

 

زیباترین نوشته های عاشقانه و عکسهای رمانتیک

زیباترین نوشته های عاشقانه و عکسهای رمانتیک

دوستت دارم

 

 

بہ حدے ?ہ اگر باشی
براےِ تمـامِ لحظہ‌هایت

فرشی از عشــــق
پهن مے?نم

تا تـــــو عاشقانہ
قدم بزنی

و من‌‌ عاشقانہ
نگاهت رابدوزدم…

 

زیباترین نوشته های عاشقانه و عکسهای رمانتیک

 

مثل رانندہ هایے ?ـہ ?وچـہ پس ?وچـہ هاے شهر را بلدند
همـہ جاے مغز مرا مے شناسے
تمام پیچ و خمش را از برے و
مے دانے
براے همین است
?ـہ زود بـہ ذهنم مے رسے
نـہ بـہ تراـ?ـی? مے خورے
نـہ پشت چراغ هاے قرمز
مے مانے

 

زیباترین نوشته های عاشقانه و عکسهای رمانتیک

 

دلم بـہ مهر
تـــ ــو صد پارہ باد
و هر پاره…

هزار ذرہ و
هر ذرہ در
هواے تو باد…!

 

زیباترین نوشته های عاشقانه و عکسهای رمانتیک

 

این روزها هر نـ?ـس درد است ?ـہ می‌?شم!
اے ?اش یا بودی.
یا اصلا نبودی.
این?ـہ هستی.
و?نارم نیستی.
دیوانـہ ام مے ?ند.

 

زیباترین نوشته های عاشقانه و عکسهای رمانتیکزیباترین نوشته های عاشقانه و عکسهای رمانتیک

 

“دوستتــــــــدارم”

این ی? جملہ ے ?وتاہ نیست

ی? بازی آنلاین آرایشی اعتراـ? و?ـشتنا? است

ی? سونامے ست

یعنے “من “

دیگر نیستم

مـــــن “تو” ام

 

 

مطالب مرتبط:

 

عکسهای عاشقانه دختر و پسر

 

زیباترین عکس های عاشقانه دو نفره

 

بهترین عکس های عاشقانه دونفره

 

عکس عاشقانه محسن تنابنده و همسرش روشنک

مجموعه : مطالب عاشقانه
شعرهای عاشقانه و احساسی جدید

شعرهای عاشقانه و احساسی جدید

 

من معجزہ را
?ـردے می‌نامم ?ـہ می‌شود
در آغوشش
عالم و آدم را از یاد بُرد …

 

شعرهای عاشقانه و احساسی جدید

 

چشم‌ هاے تو…
مثال بارز تناقض‌اند…
هم ?ـر? دارند…
هم ?ـر? ندارند…!

 

شعرهای عاشقانه و احساسی جدید

 

م? ?َام به ?َام
پشت سرت ،
?ـر?ت خواهم ?رد

رد پاے تو را ?ور مے ?نم

تا مبادا ?سے
جز م? ، پا در جاے
قدمـهاے تو ب?َذارد ..

 

شعرهای عاشقانه و احساسی جدید

 

من از تمام این دنیا
عشق مے خواهمُ
مشتے شعر
گل هاے شمعدانے پشت پنجرہ
و لبخندهاے تو
کـہ تکثیر مے کند عشق را
بـہ بے نهایت…

 

شعرهای عاشقانه و احساسی جدید

 

شب…
با واژہ ها بخیر نمیشود…
مگر در آغوش تو…!

 

شعرهای عاشقانه و احساسی جدید

 

دلـم تو را مے خواهد

?ـہ قربان صدقـہ ات بروم

شنیدہ ام صدقـہ عمر را زیاد می?ند

 

شعرهای عاشقانه و احساسی جدید

 

همان اولِ رابطه…
اگر با تمامِ وجود خاطرَش را بخواهى و…
قدرِ ت? ت?ِ لـ?ـظـہ هاى کنارِ او بودن را بدانى…
دیگر لازم نیست براى ?ـرصتِ دوبارہ خواستن…
خودَت را کوچ? کنى…
?ـتماً نباید چیزى را از دست داد تا قدرَش را دانست…
میتوانیم داشتـہ هایمان را مـ?ـکم بچسبیم…!

 

شعرهای عاشقانه و احساسی جدید

 

هیچ گاه…
گیسوان ی? زن را نادیدہ نگیر…
هر تار موے زن…
زیباترین موسیقے مے شود…
اگر دستان مردانـہ ات…
استعداد نواختن…
عشق را داشتـہ باشد…

 

شعرهای عاشقانه و احساسی جدید

 

چـہ وسوسـہ اے دارد…
خدا بودن…!
?ـ?رش را ب?ن…
همیشـہ ?نار تو…
نزدی? تر از رگ گردنت باشم…

 

شعرهای عاشقانه و احساسی جدید

 

مرا ندید بدید دوست بدار!
بنشین روبرویم…
مات مات!
و بگو…
پل? نباید زد وقت تماشایت!
?ـیـ?ـی!
قدم بـہ هر سمت برداشتم…
جلوتر از من باش!
دست بـہ هر چیز بردم بگو شما چرا؟
جاهاے شلوغ طورے بچسب بـہ من…
?ـہ انگار ی? عضوتازہ پیوند خوردہ ای!
سرت را درد نیاورم…
ندید بدید باش لطـ?ـا…!

 

شعرهای عاشقانه و احساسی جدید

 

دوستت دارم

و اگر بدانے تا ?جا
خواهے ?ـهمید
?ـہ این
بلندترین شعریست
?ـہ سرودہ ام..

 

 

مطالب مرتبط:

 

زیباترین نوشته های عاشقانه و عکسهای رمانتیک

 

عکسهای عاشقانه دختر و پسر

 

زیباترین عکس های عاشقانه دو نفره

 

بهترین عکس های عاشقانه دونفره

 

عکس عاشقانه محسن تنابنده و همسرش روشنک


ارسال شده در توسط نسترن 12

زیباترین تصاویر و متنهای عاشقانه خیلی خوشگل مجموعه : مطالب عاشقانه

زیباترین تصاویر و متنهای عاشقانه

زیباترین تصاویر و متنهای عاشقانه

 

در این مطلب از ایران ناز بهترین و جدیدترین تصاویر و عکس نوشته های عاشقانه به همراه اشعار عاشقانه را برای شما گرد آوری کرده ایم. امیدوارم لذت ببرید . با ما همراه باشید

زیباترین تصاویر و متنهای عاشقانه

با هرکه نشستیم ، دل از او نشکستیم
بر جام می و می کده ، مردانه نشستیم
هرچند که این جام پر از جور و جفا بود
خوردیم ولی حرمت ساقی نشکستیم . . .

زیباترین تصاویر و متنهای عاشقانه

گالری عکس های عاشقانه

زیباترین تصاویر و متنهای عاشقانه

عکس عاشقانه

زیباترین تصاویر و متنهای عاشقانه

گالری عکس های عاشقانه و زیبای بهمن ماه

زیباترین تصاویر و متنهای عاشقانه

در پــــی دانـه مـرو همچـو کبوتــر ، کـه تــو را
عاقـبت بهــر یکـی دانـــــه ، بــــه دام انـدازنـد
صیـد کن شیـــر صفت، نیم بخور، نیم ببخش
تـا بــه هـرجـا کـه روی ، بـر تـو ســلام انـدازند . . .

زیباترین تصاویر و متنهای عاشقانه

گالری عکس های عاشقانه و زیبای بهمن ماه

زیباترین تصاویر و متنهای عاشقانه

 

زیباترین تصاویر و متنهای عاشقانه

ای دل نگفتمت مرو از راه عاشقی ، رفتی؟
بسوز که این همه آتش سزای توست . . .
خوشی با خوبی فرق دارد
به خاطر خوبی ها
از خیلی خوشی ها ، باید گذشت . . .

زیباترین تصاویر و متنهای عاشقانه

عکس نوشته رمانتیک و عاشقانه

زیباترین تصاویر و متنهای عاشقانه

عکس نوشته فانتزی عاشقانه

زیباترین تصاویر و متنهای عاشقانه

عکس عاشقانه زیبا

 

زیباترین تصاویر و متنهای عاشقانه

زیباترین عکس عاشقانه دختر و پسر

زیباترین تصاویر و متنهای عاشقانه

عکس عاشقانه غمگین

 

مطالب مرتبط:

 

عکس نوشته های پر مفهوم عاشقانه همراه با شعر

 

زیباترین عکس های عاشقانه دو نفره

 

زیباترین شعرهای عاشقانه داغ و جدید

 


ارسال شده در توسط نسترن 12

نوشته های رمانتیک برای قلبهای عاشق و احساسی مجموعه : مطالب عاشقانه

نوشته های رمانتیک برای قلبهای عاشق

نوشته های رمانتیک برای قلبهای عاشق

 

شاید حق را به تو نمیدهد
حس میکنی درکت نمی کند
اما آخر ِ بحث
همیشه با یک شکلک،
یک لبخند،
یک بوسه،
قانعت میکند
از دستش نده!
او دوست داشتنی ترین خودخواهِ روی زمین است . . .
ابراهیم عسکری
.
.
.
.
این روز ها مثل آدم برفی قصه ها
با لبخند تمام میشوم
با یک تفاوت
او از گرمی من از سردی !
.
.
.
.
کیفیت را فدای کمیت نکنید
یک دانه نابش را داشته باشید
یک عمر به عالم و آدم پُزَش را بدهید
رنگین کمان ها به چشم بهم زدنی ناپدید میشوند!
علی قاضی نظام

زمان بده
مثلابیا و بگو
تا فلان روز ماندنى هستم
تا فلان روز روى من حساب کن
بى خبر تصمیم نگیر
تمام آدمهایى که نزدیکترینشان را ناگهان از دست دادند
دیگر هیچوقت زندگى نکردند !
علی قاضی نظام
.
.
.
.
روزگاری یک تبسم
یک نگاه
خوش تر
از گرمای صد آغوش بود . . .
فریدون مشیری
.
.
.
.
بودَت یک جور
نبودَت یک جور
باتو
تمامِ بلاتکلیفی ها را تجربه کردم . . !
علی قاضی نظام
.
.
.
.
کسیو که دوست دارید اسمشو زیاد صدا بزنید
آدما از شنیدن اسم خودشون خوشحال میشن ?
.
.
.
.
ناگهان صبح می‌شود
و تو می آیی
با لبخندِ خورشید
بوسه‌ های گرم تو
با چای صبحانه‌ام
دم می‌کشد
و تمام من
حل می‌شود
در فنجان چشمان تو . . .
مریم پورقلی
.
.
.
.
مجری رادیو
صبح ها
آنقدر با نشاط میگوید :
صبح بخیر
به امروز لبخند بزن
که
انگار تو آمده ای . . !
ساناز یوسفی
.
.
.
.
تو اگر در کنار من باشی
همه را می‌شود کنار گذاشت . . .
محمد سلمانی
.
.
.
.
زنی که زیر لب غرغر می کند
بد وبیراه به سرمای زمستان می گوید
دیوانه نیست
دلش تنگ آغوش
“مردانه”ای شده . . .
نرگس نوروزپور
.
.
.
.
من
سخت نمی گیرم
سخت است جهان
بی تو . . .
سما صفایی
.
.
.
.
من زخم خورده از رفیقی نیمه راهم
تنهای تنها ، مثل شاهی بی سپاهم . . !
سجاد رحمانی
.
.
.
.
برف
باران
شال گردن
هم بهانه است
زمستان آمده
برای تماشای تو . . .
.
.
.
و ” دی ”
تنها دو حرفی سال
میان دو جین ماه است
مثل ” تو ”
که دو حرفی ترین بیت
میان هزار غزلی . . .
تینا سلیمانی فر
.
.
.
.
یک فصل از یک قصه؟
نه! این را نمی خواهم
می خواهم از این پس
تمامِ ماجرا باشی . . .
حسین منزوی
.
.
.
.
تهش با اونی میمونی که کنارش امنیت داری
نَه کسی که هِی باید مواظبش باشی خطا نره !

 

مطالب مرتبط:

 

زیباترین عکس های عاشقانه دو نفره

 

زیباترین شعرهای عاشقانه داغ و جدید

 

زیباترین نوشته های عاشقانه برای دلبری

 

شعرهای عاشقانه گلایه از دوری و جدایی

 

جدیدترین شعر عاشقانه و زیبا

مجموعه : مطالب عاشقانه
بهترین متن های عاشقانه و رویایی

بهترین متن های عاشقانه و رویایی

 

شک ندارم که تو مانند خودم دلتنگی
با جهانی جهت دیدن من در جنگی

شک ندارم که دل شیشه ای شفافت
خورده ازغربت ودوری،به میانش سنگی

گرچه دوریم و ز دیدار رخت محرومم
در دلم میشنوم از نفست آهنگی

ازغم دوری توحال خوشی دردل نیست
شادم سیستم مورد نیاز بازی اما که تو با قلب خودم دلتنگی

ای درد و بلای دلنشین زود برو

یک عمر مرا زدی زمین زود برو

من با رگ و تیغ آشنا هستم ای عشق!

آن روی سگ مرا نبین!…زود برو!!

 

بهترین متن های عاشقانه و رویایی

 

از نگاهَش عشق را خواندم ولی لب وا نکرد
شعر های تلخِ من را او به خود معنا نکرد

 

خواستم جانم دهم تا زنده باشد ماهِ من!
او که با دوریِ خود قلبِ مرا احیا نکرد

 

با تعهّد ! با دلم! رفتم به پیشِ چشمِ او
حیف شد پایانِ نامِ عشق را امضا نکرد

 

در زمستان فرد وُ تنها من شدم در زیرِ برف
او نیامد با نفسهایَش به دستم ها نکرد

 

مُردم از بی مهریِّ عالی جنابِ شعرِخود
بی توجّه بود و او فکری به این اغما نکرد

 

بهترین متن های عاشقانه و رویایی

 

خاطره های تلخت
هر شب مرا
به رگبار می بندند…
اما
هنوز نبض عشقت می زند !
به من بگو
چقدر یک نفر می تواند
هرشب
به قلب خودش شلیک کند
و صبح ، دوباره
دوست داشتن ات را
از سر شروع کند؟؟!!

 

بهترین متن های عاشقانه و رویایی

 

می دونی آخر هر عشق، ته تهش چیه؟
یا مرگه ؛
یا جدایی ؛
یا عادت ؛
یه وقتایی هم نفرت ..
خیلی وقتا اونا که عشقشون با مرگ تموم میشه خوشبختن؛
اونا که عشقشون با جدایی تموم بشه غمگینن؛
اونا که به عادت برسن محتاجن، معتادن؛
اونایی هم که عشقشون به نفرت برسه، بدبختن
از هر بیچاره یی بیچاره ترن
تا حالا فکرشو کردی قراره ما به کدومشون برسیم ؟؟!

 

بهترین متن های عاشقانه و رویایی

 

-من پریشان ترم از
آنچـہ تو مے‌پندارے ؛

شدہ آیا تـہ ی? شعر
تر? بردارے …!

 

بهترین متن های عاشقانه و رویایی

 

میروے ?ـہ #خوشبخت شوے و مَن..
?ـال ?ود?ے را دارم؛
?ـہ نخ بادباد?ش پارہ شده!
ماندہ براے اوج گر?ـتنش ذوق ?ند،
یا براے از دست دادنش..
#گریـہ !

 

بهترین متن های عاشقانه و رویایی

 

بیا واژه‌ها را عوض ?نیم
«شبت بخیر»
دیگر ?ـلاوت قبل را ندارد
بیا آرزوے دیگرے ?نیم براے هم
مثلا بگوییم
«شبت بے ?ـ?ر»

 

بهترین متن های عاشقانه و رویایی

 

از بس خوابت را دیدہ ام
دیگر نمے گویم ” خوابم مے آید “
مے گویم “یارم مے آید”
وعده‌ ے ما همان رویاے همیشگی…

 

مطالب مرتبط:

 

عکسهای عاشقانه و پراحساس جدید

 

عاشقانه ترین عکس های پر احساس

 

عکسهای عاشقانه دختر و پسر

 

زیباترین عکس های عاشقانه دو نفره

 

شعر عاشقانه دلتنگی و تنهایی


ارسال شده در توسط نسترن 12

جملات عالی و اس ام اس های تبریک روز معلم به همراه تصاویر زیبا برای معلم

 

تبریک روز معلم , عکس تبریک روز معلم , اس ام اس تبریک روز معلم , شعر تبریک روز معلم

متن ادبی روز معلم

معلم پارچه ی لطیف زر بافتی است

با تار محبت و پود علم

دکتر سنگری

ادامه مطلب...

ارسال شده در توسط نسترن 12

جدیدترین پیام و اس ام اس تبریک تولد نوزاد با کارت تبریک

 

تبریک تولد نوزاد,قدم نورسیده مبارک باشه,اس ام اس تولد بچه

نمکستان » برای این مطلب اس ام اس های جدید و جملات زیبا برای تبریک تولد نوزاد و قدم نو رسیده را آماده  کرده ایم که در ادامه می توانید مشاهده نمایید.

قدم نو رسیده مبارک

شکفتن نوگل زیبایتان در دشتی از یاس های مهربانی با نجوی سیمین آبشاران تهنیت باد

با آرزوی روشن ترین فرداها برای وجود نازنیش

ادامه مطلب...

ارسال شده در توسط نسترن 12

اس ام اس عاشقانه عید نوروز 96 بازی جراحی خنده و احساس

 

اس ام اس عید نوروز

ماییم و هفت سینی که امسال شش سین دارد

چرا که سبزی حضور تو درخانه نیست !

ادامه مطلب...

ارسال شده در توسط نسترن 12

مجموعه اس ام اس های عاشقانه 95 جدید

مجموعه اس ام اس های عاشقانه قشنگ | اس ام اس عاشقانه

مجموعه اس ام اس های عاشقانه قشنگ | اس ام اس عاشقانه

یک مدل دوست دارم هست که

گفته نمیشه

فهمیده میشه

بهش میگن دوست دارم واقعی

اس ام اس های عاشقانه قشنگ

اگر می دانستم که صبح من ،

از نگاه تو شروع می شود

میگفتم زودتر بیا

کمی زودتر طلوع کن

اگر فقط چند لحظه زودتر نگاهم می کردی ،

جهانم شب نمی شد …

اس ام اس های عاشقانه قشنگ

چشمی به تخت و بخت ندارم، مرا بس است

یک صندلی برای نشستن کنارِ تو …

اس ام اس های عاشقانه قشنگ

ای کاش …

ای کاش آدمی وطنش را

مثل بنفشه ها – در جعبه های خاک

یک روز می توانست ،

همراه خویشتن ببرد هر کجا که خواست

در روشنای باران، در آفتاب پاک!

اس ام اس های عاشقانه قشنگ

صبحی که با نگاه تو آغاز می شود

پایانِ لحظه های غم انگیزِ دیشب است . . .

اس ام اس های عاشقانه قشنگ

از ترس عاشق شدن

تنهایی مان را در خانه جا گذاشتیم و

به خیابان زدیم

تنهایی

عاشق جای خالی ما شد …

اس ام اس های عاشقانه قشنگ

گاهی دلت از سن و سالت میگیره

میخواهی کودک باشی

کودکی که به هر بهانه ای

به آغوش غمخواری پناه میبرد

بزرگ که باشی ،

باید بغض های زیادی را

بی صدا دفن کنی . . .

اس ام اس های عاشقانه قشنگ

شهر به شهر

خیابان به خیابان

کوچه به کوچه

به دنبالت خواهم گذشت

تو شاید

راهِ خانه را گم کرده باشی

من اما. . .!

راهِ رسیدن به تو را

پیدا خواهم کرد. . .

اس ام اس های عاشقانه قشنگ

با زندگی قهر نکن

زندگی منت هیچ کس را نمیکشد . . !

اس ام اس های عاشقانه قشنگ

پرندگان شوریده در نفست ره گم می کنند

شوریدگان هوایت را دریاب!

نگاه کن

دو پرنده روحم را می برند

و جهان در عبور پرندگان

شکل تو را می گیرد…

ادامه مطلب...

ارسال شده در توسط نسترن 12

تنها ترین امام زمین، مقتدای شهر

 

تنها ترین امام زمین، مقتدای شهر

تنها ترین امام زمین، مقتدای شهر
تنها، چه میکنی؟ تو کجایی؟ کجای شهر؟

وقتی کسی برای تو تب هم نمی کند
دیگر نسوز این همه آقا به پای شهر

تو گریه میکنی و صدایت نمی رسد
گم می شود صدای تو در خنده های شهر
ادامه مطلب...

ارسال شده در توسط نسترن 12

هرچه با تنهایی من آشنا تر می شوی

 

هرچه با تنهایی من آشنا تر می شوی

ادامه مطلب...

ارسال شده در توسط نسترن 12

به رسم صبر ، باید مَرد آهش را نگه دارد

 

به رسم صبر ، باید مَرد آهش را نگه دارد

 

به رسم صبر ، باید مَرد آهش را نگه دارد

اگر مرد است، بغض گاهگاهش را نگه دارد

 

پریشان است گیسویی در این باد و پریشان‌تر

مسلمانی که می‌خواهد نگاهش را نگه دارد

 

عصای دست من عشق است، عقل سنـگدل بـگذار

که این دیوانه تنها تکیه‌گاهش را نگه دارد

 

به روی صورتم گیسوی او مهمان شد و گفتم 

خدا دلبستگان روسیاهش را نگه دارد

 

دلم را چشم‌هایش تیرباران کرد ، تسلیمم

بگویید آن کمان‌ابرو سپاهش را نگه دارد

 

 

سجّاد سامانی


 

دیگر اشعار : سجاد سامانی


ارسال شده در توسط نسترن 12
   1   2      >